Privacy Verklaring

Onze Privacy Verklaring

U als klant, website bezoeker, leverancier of wellicht toekomstige klant moet er van uit kunnen gaan dat Nesec op een zorgvuldige wijze omgaat met de informatie die u ons verstrekt en dat deze informatie niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van u wordt gedeeld met anderen. Hieronder leggen we uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan onze Privacy Verklaring goed te lezen. Deze verklaring heeft betrekking op onze website en op onze diensten. Met deze Privacy Verklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Betrouwbaarheid en integriteit zijn belangrijke aspecten voor onze onderneming en de houding van de daarin werkzame maritiem financiële professionals. Als u gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening, verzamelen en maken wij gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
Wij zijn graag transparant over verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring informeren wij u hierover.
Hebt u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens treft u onder deze verklaring aan.

1. Begripsbepalingen

In deze verklaring wordt verstaan onder:
 • De wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG;
 • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
 • Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) van u de volgende persoonsgegevens:
 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e‑mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze dienstverlening, in correspondentie en telefonisch.

3. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten in onze onderneming:
 • Afhandelen van uw verzoek, bijvoorbeeld om contact te kunnen opnemen conform uw verzoek op het op de website ingevulde en ingezonden (contact)formulier (gerechtvaardigd belang);
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten (overeenkomst);
 • Het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten (gerechtvaardigd belang);
 • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang);
 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten (gerechtvaardigd belang);
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden (gerechtvaardigd belang);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (wettelijke plicht);
 • Het versturen van informatie van specifieke aard (gerechtvaardigd belang).

4. Rechtmatige verwerking van de gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als:
 • Voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming is verleend;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor handelingen, op verzoek van u, die noodzakelijk zijn voor het sluiten, dan wel het assisteren bij het beheer, van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is, zodat wij een wettelijke verplichting kunnen nakomen;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang voor onze organisatie;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van onze bedrijfsvoering. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u en het onderhouden en het eventueel uitbouwen van onze relatie.

5. Verwerking van persoonsgegevens

a. De verwerking vindt plaats door medewerkers van Nesec.
b. De verwerking geschiedt over het algemeen in verband met de uitvoering van een overeenkomst. In die gevallen waarbij er geen sprake is van een uitvoering van een dergelijke overeenkomst, dan geschiedt de verwerking met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
c. De verwerking geschiedt om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen.
a. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan nadat u toestemming heeft gegeven, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
b. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke verwerkersovereenkomsten.
Wij kunnen uw gegevens delen met de externe partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website en de partij waar wij gebruik van maken voor onze financiële administratie.

7. Bewaartermijnen van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst en vijf jaar daarna. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

8. Verwerkingsregister

a. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, is door ons in kaart gebracht en verwerkt in een verwerkingsregister.
b. In het verwerkingsregister staat vermeld:
 • De naam en het adres van de verantwoordelijke;
 • Het doel of de doelen van de verwerking;
 • Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van) gegevens die daarop betrekking hebben;
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
 • De aangehouden bewaartermijnen.

9. Datalekken

a. Indien wij worden geconfronteerd met een datalek, dan onderzoeken wij conform ons Protocol Datalekken of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking niet valt uit te sluiten.
b. Blijkt uit voornoemd onderzoek dat er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of dat er om een andere reden sprake is van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan informeren wij de Autoriteit Persoonsgegevens over het datalek.

10. Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze websites en dienstverlening verbeteren. Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens conform het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Cookiemelding

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Meer informatie over de door ons geplaatste cookies kunt u terugvinden in de Cookie Verklaring op onze website.

12. Beveiliging

Wij nemen echter redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:
 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en waar mogelijk een tweede factor (login token);
 • Fysieke beveiliging van de systemen waar persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Doel gebonden toegangsbeperkingen.

13. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering, overdracht

U heeft rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.
a. U kan schriftelijk het verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet terzake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
b. U kan schriftelijk een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk informeren of dit verzoek wordt gehonoreerd. Indien hier niet of niet geheel aan wordt voldaan, dan zal uw verzoek gemotiveerd worden afgewezen. Wij dragen er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, of, wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt, zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

14. Klachtenregeling

Indien u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, dan kunt u uw verzoek per post versturen of een mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming, Mevrouw Nienke Blans, via info@nesec.nl . Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen u en ons.

15. Wijziging Privacy Verklaring Nesec

Het kan voorkomen dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website publiceren wij altijd de meest actuele versie van onze verklaring.

Onze contact gegevens:

Nesec
Westerkade 7C
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 737 11 77
info@nesec.nl
Paterswoldseweg 808
9728 BM Groningen
+31 (0)50 234 09 49

De Privacy Verklaring Nesec Fund Management B.V. is opgesteld op 01-04-2021

NESEC is AVG OK

Met AVG OK laten wij zien:

 • • Dat wij alle stappen hebben doorlopen van het AVG-Programma
 • • Dat wij de privacy van klanten serieus nemen
 • • Dat wij bewust, veilig en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan
 • • Dat wij inspanningen doen om te voldoen aan de AVG wetgeving
Voor een periode van 3-6 maanden zoekt NESEC Fund Management een stagiair die ons team kan versterken. Wij zijn als Fondsmanager actief in de scheepsfinancieringen.
Uiteraard zal er een stagevergoeding worden betaald.

Over Nesec

Nesec is een financieringsinstelling met meer dan 75 jaar ervaring in de Maritieme sector. Met het opzetten van ons fonds van € 250mln zijn wij de eerste grote alternatieve financier van shortsea schepen in Nederland. We financieren niet alleen nieuwbouw schepen, maar verduurzamen ook de bestaande vloor door het herfinancieren bestaande schepen en emissie reductie systemen.
Met ons kleine team, werken we aan nieuwe fondsen, bedoeld om het gat te overbruggen wat traditionele banken hebben achtergelaten. Tijdens een stage bij Nesec zul je werken aan markt-analyse, het maken van financiële modellen, marketing, administratieve taken en volledige lening proces van begin (klantgesprekken) tot eind (closing bij notaris) mee-maken.
Interesse? Graag contact opnemen met Joost Bout (jbout@nesec.nl / 06- 30185857)